Механізм голки

Рух голки визначає схему взаємодії робочих інструментів і утворення структури переплетення і утворення стібка.

Голка може виконувати наступні рухи:

-         вертикальні зворотно-поступальні, (переважна більшість машин човникового переплетення, машини одно- і 2-х ниткового ланцюгового стібка);

-         в вертикальній площині під кутом (два і трьох ниткові зшивально-обметувальні машини типу „Оверлок”);

-         горизонтальні зворотно-поступальні рухи (скорняжні машини, стібок однонитковий ланцюговий краєобметувальний),

-         коливне по дузі вздовж і поперек строчки, а також під кутом до неї (машини потайного стібка для стьобаних і підшивочних робіт),

-         вертикальні зворотно-поступальні і коливні по горизонталі в площині паралельно і перпендикулярно головному валу (машини зиг-заг строчки і машини з коливними голками для безпосадочної строчки) тощо.

У швейних машинах для здійснення необхідного руху голки використовують (рис.1): кривошипно-повзунний (кривошипно-шатунний) механізм, механізм з відхиляючою рамкою, кулачкові і кулісні механізми тощо.

vidi_meh.golki.png

 

Рис.1 Види механізму голки

Найбільш поширений в швейних машинах кривошипно-шатунний механізм (рис.2).

konstr.shema_meh.golki.png

Рис.2 Конструктивна схема кривошипно-шатунного механізму голки

Такі механізми: прості по конструкції для більшості випадків забезпечують необхідний закон руху голки, стійко працюють в різних режимах.

В практиці швейного машинобудування такі механізми зустрічаються в трьох варіантах: аксіальний (центр обертання кривошипа співпадає з лінією руху повзуна); дезаксіальний - не співпадає; з шатуном, який розміщений зверху головного валу.

Основними параметрами кривошипно-шатунного механізму є радіус кривошипа і довжина шатуна. Відношення є геометричною характеристикою. Для швейних машин таке відношення лежить в межах 0,22…0,43 чим створює компактність машин і зменшує габарити механізмів і в цілому машин.

 

strukt.shema_m.golki.png

 

Рис.3 Структурна схема кривошипно-шатунного механізму голки

 

Механізм голки та ниткопритягача

1- головний вал

2 – махове колесо

3 – шарикопідшипники

4 – кривошип

5 – палець кривошипа

6 – шатун

7 – палець повідка

8 – гвинт

9 – повзун

10 – пази направляючої

11 -  голковід

12 -  втулки

13 – гвинт

14 – голка

15 – важіль ниткопритягача

16 – палець ланки

17 – шарнірний палець

18 – гвинт

19 – вушко ниткопритягача

Будова кривошипно-шатунного механізму голки.

Головний вал 1 обертається у трьох шарикопідшипниках 3 . На правому кінці головного валу 1 двома гвинтами кріпиться махове колесо 2. На лівому кінці головного валу 1 гвинтом кріпиться кривошип 4. В його отвір закріплений двома гвинтами палець кривошипа 5. На зовнішнє плече пальця кривошипа 5 надіта верхня головка шатуна 6, в яку закріплений голковий підшипник. Нижня головка шатуна 6 одягнута на палець повідка 7, в якому гвинтом 8 закріплений голковід 11. На праву частину пальця повідка 7 одягнутий повзун 9, який рухається у пазах направляючої 10. Направляюча закріплена до корпусу машини чотирма гвинтами. Голковід 11 рухається у двох втулках 12. Голка 14 кріпиться в паз голководу 11 за допомогою гвинта 13.

 

Принцип роботи механізму голки в машині  (рис.4).

Махове колесо, головний вал 2, кривошип 3 та палець кривошипа 4 жорстко з’єднані між собою і виконують один вид руху – обертовий.

 Головки шатуна з’єднані не жорстко з пальцем кривошипа 1 та пальцем повідка 6, які мають різні траєкторії руху в різних площинах. Внаслідок цього шатун 2 є основним елементом в процесі перетворення руху з одного виду в інший. Оскільки поводок 6 та повзун  з’єднані пальцем, на який одягнена нижня головка шатуна 2, виконують зворотно-поступальний рух у вертикальній площині, то будь-яка деталь, з’єднана з повідком,теж виконуватиме такий самий зворотно-поступальний прямолінійний рух. У даному разі такою деталлю є голковід 4, у голковід закріплюють голку 5, яка має потрібну траекторію руху.

k_nem.shema_m.golki.png

 

Рис.4 Площинна схема кривошипно-шаннуного механізму голки

 

В швейному машинобудуванні широко використовують чотирьохланковий кривошипно-коромисловий механізм з двома кульковими і двома циліндричними парами.

 

Онлайн-вправа для закріплення матеріалу теми

 

https://learningapps.org/display?v=p4ib7ad3a19

 

Тест для самоконтролю

"Продовжіть речення"

Робочий орган швейної машини, що проводить нитку крізь товщу матеріалу - це
човник
голка
ниткопритягач
лапка
Кривошипно-шатунний механізм перетворює обертові рухи у:
коливальні
рівномірно-обертові
зворотноьо-поступальні
обертові
Головний вал швейної машини обертається у:
гвинтах
шарікопідшипниках
голкових підшипниках
опорах
На правомі кінці головного валу кріпиться:
кривошип
шатун
шарнірний палець
махове колесо
На лівому кінці головного валу кріпиться:
голковід
човник
кривошип
шатун
На внутрішнє плече пальця кривошипа надітий:
шатун
втулка
кривошип
човник
Нижня головка шатуна надіта на:
палець повідка
голковід
палець кривошипа
палець ланки
У пальці повідка зліва гвинтом кріпиться:
човник
голковід
повзун
шатун
З права до пальця повідка кріпиться:
палець ланки
шарнірний палець
втулка
повзун
Голковід переміщується у:
шарікопідшипниках
гвинтах
втулках
шатунах
На кінці голководу кріпиться:
голка
човник
лапка
рейка